Politika varovanja osebnih podatkov2019-05-19T02:30:39+02:00

Politika varovanja osebnih podatkov

V podjetju Prepisi.si, tehnično svetovanje, Matej Knez s.p., spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR)) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), našo politiko varstva zasebnosti in piškotkov in internimi akti našega podjetja.

„Osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

„Obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

1.     Identiteta in kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov

Prepisi.si, tehnično svetovanje, Matej Knez s.p., matična številka: 8287791000.
Telefon: 030/615-935
E-pošta: [email protected]

2.     Vrste osebnih podatkov

Za namene izvajanja naših storitev (svetovanje, zastopanje pri prepisu nepremičnine itd.) obdelujemo Vaše naslednje osebne podatke in jih skrbno hranimo:

 • Podatki o strankah pogodbe: Ime, priimek, naslov, poštna številka, pošta, EMŠO, davčna, telefonska številka, e-naslov.
 • Podatki o nepremičnini, ki je predmet pogodbe: katastrska občina, parcelna številka, prodajni delež parcele in prodajna cena, kraj in datum podpisa pogodbe.

Za namene marketinga obdelujemo Vaše naslednje osebne podatke in jih skrbno hranimo:

 • Ime, priimek, e-naslov.

3.     Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki

Stranke, ki so fizične osebe, in potencialni kupci.
Osebe, ki so podale izrecno soglasje, da se njihove podatke uporabi za namene marketinga.

4.     Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Vaše podatke obdelujemo izključno za namen izvajanja naročenih storitev in kontaktiranje v primeru novosti glede Vašega primera ali nejasnosti. Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost oz. obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter jih posameznik mora zagotoviti, saj v primeru manjkajočih podatkov svojih storitev ne moremo izvesti.

Na podlagi Vašega izrecnega soglasja, Vaše podatke uporabljamo tudi za namen obveščanja o novi ponudbi, objavi koristnih člankov in posebnih promocijah spletnega mesta Prepisi.si.

5.     Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov strank: Točki (b) in (c) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe.

Obdelava podatkov potencialnih strank: Točka (b) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679. Obdelovanje osebnih podatkov posameznikov, ki so na podlagi pobude posameznika v fazi pogajanj za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe.

Obdelava podatkov za namene marketinga: točka (a) 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 – posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov.

Računi se hranijo 10 let po poteku leta na katero se računi nanašajo na podlagi 5. odstavka 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur.l. RS, št. 13/2011, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 83/2012, 86/2014, 90/2015),

Davčno pomembni podatki se hranijo še pet let od dneva, ko bi bilo davek potrebno plačati oz. v primeru uvedenih davčnih postopkov proti upravljavcu največ deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči na podlagi 1. odst. 32. člena v zvezi z 5. odst. 126. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2-UPB4, Ur. l. RS, št.13/2011, 32/2012, 94/2012, 111/2013, 90/2014, 91/2015, 63/2016).

6.     Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

„Uporabnik“ pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.

V sklopu dogovorjenega posredovanja pri Vaših postopkih, Vaše osebne podatke prejmejo naslednji uporabniki:

 • FURS, upravna enota, izbran notar, sodišče (zemljiška knjiga).

7.     Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ali v tretje države.

8.     Obdobje hrambe osebnih podatkov oz. merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Vaši osebni podatki se hranijo do konca izpeljave naročenih storitev ter še 5 let po izpolnitvi pogodbe na podlagi 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, (OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) oz. do konca vseh morebitnih sodnih ali izvensodnih postopkov.

9.     Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Vaših osebnih podatkov v našem podjetju ne uporabljamo za avtomatizirano sprejemanje odločitev.

10. Pravice posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico dostopa do podatkov,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa (»pravico do pozabe«),
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora in
 • pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Pisno oz. elektronsko zahtevo za uveljavitev omenjenih pravic nam prosim posredujte na sedež podjetja oz. na elektronski naslov [email protected] in na Vašo zahtevo bomo odgovorili v najkrajšem možnem času. Prepisi.si informacije o ukrepih, sprejetih na zahtevo, posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovi brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Prepisi.si obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Informacije, zagotovljene na podlagi členov 13 in 14 Uredbe, ter vsa sporočila in ukrepi, sprejeti na podlagi členov 15 do 22 in 34, se zagotovijo brezplačno. Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec: (a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali (b) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Kadar obdelava temelji na podanem soglasju za obdelavo osebnih podatkov, se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Matej Knez, ustanovitelj

Zadnja sprememba: Novo mesto, 19. 5. 2019

Verified by ExactMetrics